2023 Gruodžio 11d.

  1. Faktinės aplinkybės:

Lietuvos Respublikos Seimo narys Matas Maldeikis savo socialinio tinklo FB paskyroje pavadinimu „Matas Maldeikis“ publikavo įrašą, kuriuo, be kita ko, buvo siekiama apšmeižti ir visuomenės akyse sumenkinti politinę partiją Nacionalinis susivienijimas (toliau tekste – Pareiškėjas).

Minimame įraše Seimo narys Matas Maldeikis, be kita ko, vartojo tokias frazes, kurios tiesiogiai skirtos Pareiškėjui: „Iš pradžių ištrauktas toks tūlas A. Nemunaitis. Čia iš viso įdomus reiškinys, nes žmogus atėjo su Nacionalinio susivienijimo vėliava. Panašu, kad fašizmo ideologija baigiasi prie kasos, nes fašistai istoriškai stebėtinai liberaliai žiūrėjo į pas juos plaukiančius net svetimų šalių ar pramonininkų pinigus. Nacionalinis susivienijimas, panašu, ne išimtis. Per savivaldos rinkimus matydamas didelį kiekį jų užpirktos reklamos, vis galvojau, iš kur lėšos. Dabar man panašu, kad Nemunaičio draugai sunešė. O ponas Nemunaitis visai atsitiktinai yra Nacionalinės aviacijos asociacijos LAVIA valdybos pirmininkas. Asociacija vienija aštuonias Avia Solution Group įmones (BAA Training, FL Technics, BGS, Helisota, AviaAM Leasing, KlasJet, Avion Express, Skyllence) ir Kazimiero Simonavičiaus universitetą. Fiktyvi asociacija. Anksčiau jis dirbo „Avia Solutions Group“ priklausančioje „BAA Training“.

Taigi minėtame įraše Seimo narys Matas Maldeikis nurodė tokias žinias apie Pareiškėją:

  • Kad Pareiškėjo partijos nariai yra fašistai, išpažįstantys fašizmo ideologiją;
  • Kad Pareiškėjo politinę kampaniją savivaldos rinkimuose finansavo prieštaringai vertinamas verslininkas Gediminas Žiemelis bei jo įmonės.

Abu šie Seimo nario Mato Maldeikio išsakyti teiginiai apie Pareiškėją yra melas ir šmeižtas, o Seimo narys šiais teiginiais akivaizdžiai siekė pažeminti Pareiškėjo dalykinę reputaciją bei pakirsti visuomenės / rinkėjų pasitikėjimą Pareiškėju, todėl Pareiškėjas, gindamas savo pažeistas teises, kreipiasi šiuo skundu į Jūsų komisiją (toliau tekste – Skundas).

  • Juridinis Skundo pagrindas:

Pažymėtina, kad Seimo nario Mato Maldeikio elgesį bei veiklą reglamentuoja Valstybės politikų elgesio kodeksas (toliau tekste – Kodeksas). Šio Kodekso 4 str. reglamentuoja, kad valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi tokiu elgesio principu, inter alia, kaip pagarba žmogui ir valstybei, kuris reiškia, kad pripažįsta žmogaus teises ir laisves ir kad siekia jas užtikrinti; taip pat, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis; kad siekia teisingumo, kuris reiškia, kad vienodai tarnauja visiems žmonėms, nepaisydamas jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų; kad laikosi padorumo, t. y. deramai elgiasi pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, netaiko nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos; taip pat kad rūpinasi pavyzdingumu, kuris reiškia, kad valstybės politikas deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų.

Pareiškėjas pažymi, kad Pareiškėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija buvo finansuota iš šių teisėtų šaltinių: mokesčių mokėtojų Pareiškėjui skirta GPM parama; Pareiškėjo partijos narių mokami nario mokesčiai; aukos politinės kampanijos laikotarpiu, iš kurių nė viena nebuvo gauta iš Gedimino Žiemelio ar iš su juo susijusių įmonių ar asmenų. Itin akcentuotina, kad visus detalius duomenis apie Pareiškėjo savivaldos rinkimų finansavimą turi valstybės institucija – Vyriausioji rinkimų komisija, kuri šiuos duomenis skelbia viešai, taigi Seimo narys Matas Maldeikis galėjo ir tebegali su jais susipažinti. Todėl Seimo narys Matas Maldeikis, skleisdamas melagingus ir šmeižikiškus teiginius apie tai, kad prieštaringos reputacijos verslininkas Gediminas Žiemelis tariamai galėjo finansuoti Pareiškėjo politinę kampaniją, pažeidė Kodekso reglamentavimą.

Analogiškai yra ir dėl Pareiškėjo teiginių apie tai, kad neva Pareiškėjo partija esanti fašistinė bei išpažįstanti fašistinę ideologiją. Tai yra akivaizdžiai žeminančio pobūdžio melagingi teiginiai, kadangi Pareiškėjo partijos politinės pažiūros yra klasikinio vakarietiško tipo demokratinė konservatyvi partija, o, inter alia, fašistinė ideologija Lietuvoje yra uždrausta, ką puikiai žino ir Seimo narys Matas Maldeikis.

Ypač atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, remiantis Civilinio kodekso 2.24 str. 1 d. nustatytu reglamentavimu, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, asmuo, paskleidęs žeminančio pobūdžio teiginius apie kitą asmenį, privalo įrodyti šių paskleistų duomenų teisingumą. Kitaip tariant, CK 2.24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta paskleistų duomenų neatitikties tikrovei prezumpcija. Kadangi įrodyti, kad duomenys neatitinka tikrovės, paprastai būna sunku ar net neįmanoma, tai asmuo, apie kurį duomenys yra paskleisti, negali būti įpareigotas įrodyti jų neatitikties tikrovei, nes tai būtų neproporcingas jo galimybių ginti savo garbę ir orumą ribojimas. Todėl pareiga įrodyti tai, kad paskleistos žinios ir duomenys yra atitinkantys tikrovę, tenka tokias žinias paskleidusiam asmeniui[1]. Vadinasi, Seimo nariui Matui Maldeikiui tenka pareiga įrodyti, jog jo paskleisti duomenys apie Pareiškėją atitinka tikrovę, t. y. kad Pareiškėjo politinę kampaniją finansavo prieštaringai vertinamas verslininkas Gediminas Žiemelis, taip pat tai, kad Pareiškėjas išpažįsta fašistinę ideologiją. To jis niekaip ir jokia apimtimi negalės padaryti, nes tokie teiginiai yra visiškas melas.

Ypač atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos teismų praktikoje jau yra suformuota praktika būtent dėl Seimo narių viešai išsakytų teiginių vertinimo, o konkrečiai: „Šiuo atveju, be kita ko, vertintinas ir atsakovo statusas, jo einamos pareigos ir jo nuomonės svarba. Jau pasisakyta, kad atsakovas yra Seimo Kultūros komiteto narys, jo nuomonės svarba, išsakyti ginčo teiginiai, parodantys požiūrį į apeliantą, yra paveikūs visuomenei. (…)Bet kuriuo atveju, atsakovo (Petro Gražulio – Pareiškėjo past.) pateikto įvykio atskirų socialinių grupių vertinimas gali skirtis priklausomai nuo to, ar atsakovas yra jų renkamas asmuo, nes jis turi jų pasitikėjimą a priori”.[2]

Įvertinus šį minėtą Kodekso reglamentavimą, taip pat anksčiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotinas Seimo nario Mato Maldeikio padarytas sisteminis Kodekso pažeidimas.

Vadovaudamasis anksčiau išdėstytomis aplinkybėmis, Pareiškėjas Jūsų prašo:

  1. Pradėti tyrimą dėl Seimo nario Mato Maldeikio elgesio;
  2. Konstatuoti, kad Seimo narys Matas Maldeikis pažeidė valstybės politiko elgesio principus ir reikalavimus;
  3. Rekomenduoti Seimo nariui Matui Maldeikiui viešai atsiprašyti.

PRIDEDAMA. Mato Maldeikio įrašo nuotrauka:

2023 12 07 Maldeikis apie NS finansavima

Pagarbiai

Pareiškėjo politinės partijos Nacionalinis susivienijimas pirmininkas

Prof. dr. Vytautas Radžvilas


[1] Meškauskaitė L. 2018. Žiniasklaidos teisė. Visuomenės informavimo teisė. Teoriniai ir praktiniai aspektai. Vilnius, Registrų centras, p. 390.

[2] Vilniaus apygardos teismo 2021-12-07 sprendimas apeliacine instancija civ. byloje Nr. e2A-2930-803/2021.

Share This