2023 birželio 21d.

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas paskelbė du kreipimusis, kuriais Lietuvoje
reziduojančius ambasadorius ragina nesikišti į Lietuvos vidaus reikalus, o Ukmergės ir
nacionalinės valdžios institucijų atstovus – susilaikyti nuo bandymų pašalinti už Lietuvos laisvę
žuvusio partizano Juozo Krikštaponio paminklą Ukmergėje.


Kreipimesi į užsienio valstybių Lietuvoje ambasadorius, 2023 m. gegužės 17 d. pasirašiusius
viešą pareiškimą dėl LGBT teisių užtikrinimo ir vienalytės partnerystės įteisinimo Lietuvoje,
Nacionalinis susivienijimas pabrėžia, kad Jokia tarptautinė sutartis ar kitas tarptautinis
dokumentas niekaip neįpareigoja nei Lietuvos, nei kitų valstybių suteikti vienos lyties porų
bendram gyvenimui šeimos teisinį statusą, Šeimos sampratos ir šeimos statuso pripažinimo
Lietuvoje klausimas yra išimtinai Lietuvos vidaus politikos klausimas. Europos žmogaus teisių
konvencija, kaip joje nustatytus įsipareigojimus yra išaiškinęs Europos žmogaus teisių teismas,
įpareigoja sureguliuoti vienos lyties asmenų santykius, bet ne sureguliuoti kuriuo konkrečiu
būdu. Taip pat joks Jungtinių Tautų organizacijos privalomojo pobūdžio dokumentas neįtvirtina
žmogaus teisės į „vienalytę šeimą“, priešingai, šios organizacijos dokumentuose šeima
suvokiama kaip sudaroma tarp vyro ir moters, o „nediskriminavimas dėl seksualinės
orientacijos“ aiškia dauguma ne kartą atmestas įvairiuose JTO balsavimuose.


„Tiesioginis ir viešas užsienio valstybių Ambasadorių spaudimas Lietuvos Respublikos įstatymų
leidėjams priimti jų pageidaujamą įstatymą – ypač tokį, kuris aiškiai prieštarauja didžiosios
Lietuvos gyventojų dalies vertybiniams įsitikinimams, šalyje įtvirtintam prigimtinės šeimos
modeliui ir visuomenės moralei – vertinamas kaip ypač grubus kišimasis į Lietuvos vidaus
reikalus. Tokie veiksmai negali būti suderinami su 1961 m. Vienos konvencijoje dėl diplomatinių
santykių apibrėžtomis diplomatinių atstovybių funkcijomis – tai tiesiogiai pažeidžia šios
Konvencijos 41 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą diplomatiniais imunitetais ir privilegijomis
besinaudojantiems asmenims nesikišti į priimančiosios valstybės vidaus reikalus. Pagal
diplomatinę praktiką toks kišimasis į buvimo valstybės vidaus reikalus yra daugiau nei
pakankamas, kad jį padaręs užsienio diplomatas būtų pripažintas persona non grata. Su
apgailestavimu tenka pabrėžti, kad tokie užsienio diplomatinių atstovų veiksmai niekaip
neprisideda prie glaudžių tarpvalstybinių santykių ir tarpusavio pasitikėjimo. Itin apmaudu, kad
jie yra padaryti nepaisant artėjančio NATO vadovų susitikimo Vilniuje“, – konstatuojama
Nacionalinio susivienijimo kreipimesi į ambasadorius.


Kitame kreipimesi atkreipiamas dėmesys, jog Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina
Kukliansky, anksčiau viešai smerkusi antisovietinių rezistentų Jono Noreikos, Kazio Škirpos bei
Juozo Lukšos-Daumanto įamžinimą, dabar viešai reikalauja nuimti Ukmergėje esantį paminklą
partizanų „Vyčio“ apygardos vadui Juozui Krikštaponiui. Pastarasis remiantis vien KGB
sovietmečiu vykdytų tardymų duomenimis kaltinamas vadovavimu žydų žudynėms
Baltarusijoje, tačiau iki šiol nėra galutinių išvadų, ar partizanas, kuriam pastatytas paminklas, ir
žydų žudynių dalyvis yra tas pats asmuo, skirtinguose šaltiniuose nurodomos skirtingos
pavardės.

„1997 metais Lietuva J. Krikštaponiui pripažino garbingą kario-savanorio vardą. 2002 m.
Prezidentas V. Adamkus jam po mirties suteikė pulkininko laipsnį. Jeigu Lietuva paklustų F.
Kukliansky diktatui ir nukeltų minėtą paminklą, tuo ji pripažintų, kad nėra suvereni valstybė.
Negali būti laikoma suverenia valstybė, kuri bet kam pareikalavus išduoda savo didvyrius,
paaukojusius gyvybes už Lietuvos laisvę. Dėl Juozui Krikštaponiui metamų kaltinimų
Generalinė prokuratūra 2015 metais atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Teisinėje valstybėje
teisingumas vykdomas ne pažymomis, o teismų sprendimais. Todėl F. Kukliansky reikalavimas
pašalinti paminklą neturi jokio teisinio pagrindo. Kol nėra J. Krikštaponio atžvilgiu įsiteisėjusio
teismo nuosprendžio, tol teisinėje valstybėje nėra oficialaus minėto asmens kaltės pripažinimo, o
viešas jo vadinimas „žudiku“ savaime yra neteisėtas. F. Kukliansky keliami reikalavimai
pašalinti paminklą partizanui J. Krikštaponiui teismui neįrodžius jo kaltės negali būti vertinami
kitaip, kaip dar vienas mėginimas tęsti Rusijos vykdomą ir karo Ukrainoje išvakarėse ypač
sustiprėjusią informacinę-propagandinę kampaniją prieš Lietuvos valstybę. Reikalaujame
tiesioginio Rusijos keliamo pavojaus akivaizdoje nutraukti Lietuvos nacionalinio saugumo
pagrindus ardančią šmeižikišką provokacinę veiklą“, – rašoma Nacionalinio susivienijimo
kreipimesi.


„Šiais kreipimaisi norime pasiųsti aiškią žinią: nei šeimos, nei istorijos, nei kitais valstybės
pamatus lemiančiais klausimais Lietuva negali būti ir nebus auklėjama užsienio šalių,
tarptautinių ar kitų nevyriausybinių organizacijų. Teisingumą Lietuvoje vykdo teismai, o
įstatymus leidžia tautos valią atstovauti turintis Seimas. Kova dėl šeimos sampratos ir vaikams
diegiamų vertybinių nuostatų šiuo klausimu yra prasminga, tačiau absoliučiai būtina jos dalis yra
ir suverenumo gynimas. Neapgynę Lietuvos suverenumo principo, negalime tikėtis ir pagal
lietuvių tautos moralės normas ir istorinę savimonę patys spręsti šių pamatinių klausimų. Tai,
kaip Lietuvoje yra suprantama šeima, kaip vertinami žuvę už Lietuvos laisvę rezistentai, koks
yra kalbos statusas ir valstybės sienų apsauga – visa tai yra ir privalo būti sprendžiama tik
Lietuvos piliečių ir jų atstovų apsisprendimu, o ne pasiduodant užsienio įtakoms,“ – poziciją
komentavo Nacionalinio susivienijimo pirmininkas, VU profesorius Vytautas Radžvilas.

Share This