2021 m. birželio 20d.

Vilnius

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generaliniam direktoriui dr. Arūnui Bubniui

PRAŠYMAS

Lietuva mini reikšmingų ir skausmingų XX amžiaus šalies istorijos įvykių sukaktis Tarp jų – garbinga Birželio sukilimo 80-ųjų metinių sukaktis. Minint šią datą ypač svarbu pagerbti pagrindinį Birželio sukilimo organizatorių pulkininką Kazį Škirpą. 

Kazys Škirpa (1895-1979) buvo pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris, faktinis Vilniaus karo komendantas, Vėliavos diena tapusio Trispalvės iškėlimo Gedimino pilies bokšte organizatorius, Steigiamojo Seimo narys, ambasadorius, Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) įkūrėjas ir Birželio sukilimo organizatorius.  Lietuvos valstybės istorijoje mažai taip pasiaukojamai visą gyvenimą tėvynės reikalams atsidavusių asmenų. 

Pastarąjį dešimtmetį jis patyrė daug šmeižto, nors nėra jokių konkrečiai jo veiksmų ar asmeninių pasisakymų, palaikančių Holokaustą Lietuvoje. Priešingai, iškilus Lietuvos žydas Vitalijus Karakorskis yra radęs dokumentų, liudijančių Kazį Škirpą gelbėjus Vokietijos žydus nuo nacių persekiojimo. Neabejojame, kad ši hipotezė bus tiriama ir patvirtinta istorikų.  

1918 metų pabaigoje dabartinio KGB muziejaus pastate buvo įsikūrusi Vilniaus miesto komendantūra, jai faktiškai vadovavo (ėjo pavaduotojo pareigas) ir čia dirbo Kazys Škirpa. 

Prašome jus, kaip KGB muziejaus pastatą valdančio Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinį direktorių, leisti Birželio sukilimo minėjimo metu (2021 m. birželio 22 dieną) ant šio pastato sienos Aukų gatvės pusėje pakabinti su mūsų pritarimu jaunimo sambūrio „Pro Patria“ iniciatyva ir lėšomis pagamintą pulkininko Kazio Škirpos atminimo lentą. Lentos bareljefas yra pagamintas. Tikslų lentos vietą, autoriai pasiruošę suderinti su LGGRTC.  

Pasirašo: 

Jonas Kadžionis-Bėda

Albinas Kentra-Aušra

Bronislovas Juospaitis-Direktorius

Juozas Mocius-Šviedrys

Sigitas Tamkevičius

Nijolė Sadūnaitė

Antanas Terleckas

Jonas Kauneckas

Robertas Grigas

Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė

Petras Plumpa

Jonas Burokas

Gediminas Karalius

Bronius Makauskas

Algis Vyšniūnas

Sigitas Besagirskas

Share This