Partija Nacionalinis susivienijimas

Vyriausiąjai tarnybinės etikos komisijai

 1. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius

Tel. (8 5) 212 4396, El. p. [email protected]

2022 m. kovo 15 d.

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija dar praeitų metų gruodį parengė naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projektą.
 2. Nauja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcija yra pereinama prie naujo specializuotos kompleksinė pagalbos teikimo finansavomo modelio. Jei anksčiau šiai veiklai buvo taikomas projektinis finansavimas, tai po įstatymo įsigaliojimo bus pereita prie sutartinio finansavimo modelio. Teisę teikti specializuotą kompleksinę pagalbą turintys asmenys sudarys sutartis su valstybe ir gaus biudžetinį finansavimą.
 3. Projekte buvo numatyta jog specializuotą kompleksinę pagalbą teikia specializuotos kompleksinės pagalbos centrai. Įstatymo projekto 2 str. 9 d. buvo apibrėžta specializuotos kompleksinės pagalbos centro sąvoka: “specializuotos kompleksinės pagalbos centras –  viešąsias paslaugas teikiantis juridinis asmuo, organizuojantis, koordinuojantis ir (ar) teikiantis specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.”[1]
 4. Įstatymo projektu, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, yra įvedama specializuotą kompleksinę pagalbą teikiančių subjektų akreditacija.  Pagal įstatymą subjektams, kurie atitinka įstatymo projekte nurodytus patirties ir paslaugų kokybės reikalavimus, praėjusiems akreditacijos procesą yra suteikiama teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą.
 5. Įstatymo 16 straipsnis projektas numatė, kad jog specializuotą kompleksinę pagalbą gali teikti  visi viešasias paslaugas teikiantys juridiniai asmenys, kurie atitinka įstatymo projekte nurodytus patirties ir paslaugų kokybės reikalavimus.[2]
 6. LR Vyriausybė pritarė įstatymo projektui ir pateikė jį svarstyti LR Seimui.[3] LR Seimas po pateikimo įstatymo projektui pritarė,  projektas toliau buvo svarstomas LR Seimo komitetuose.
 7. Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas[4], taip pat LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymą įtraukti platesnį asmenų ratą ir sugriežtinti  akreditavimo reikalavimus[5], specializuotos kompleksinės pagalbos centro sąvoka pagrindiniame komitete buvo pakoreguota, numatant, kad:   “Specializuotos kompleksinės pagalbos centras – Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs akredituotas viešasis juridinis asmuo ar jo padalinys, organizuojantis, koordinuojantis ir (ar) teikiantis specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.[6]
 • Tai pat numatyta, jog teisę teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali įgyti bet kuris  viešasis juridinis asmuo, jei jo teikiamos paslaugos  atitinka įstatyme numatytus patirties ir paslaugų kokybės  reikalavimus.[7] LR Seimas 2022 m. sausio 20 d svarstymo stadijoje pritarė tokiai formuluotei.[8]
 •  202 m. vasario 28 d. LR Seimo narė Orinta Leiputė pateikė pasiūlymą Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projektui.[9]
 • Pasiūlymo argumentacinėje dalyje teigiama, kad Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija teikia pasiūlymą, jog teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali būti suteikiama išskirtinai TIK nevyriausybinei organizacijai ar jos padaliniui, kuris siekia teikti specializuotą kompleksinę pagalbą. Pasiūlyme prašoma papildyti įstatymo projekto Nr. XIVP-1056 (4) 16 straipsnio 1 dalį ir jį išdėstyti taip:

„Teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsisteigusiai nevyriausybinei organizacijai ar jos padaliniui, kuris siekia teikti specializuotą kompleksinę pagalbą (toliau – siekianti teikti specializuotą kompleksinę pagalbą įstaiga) ir atitinka šiuos reikalavimus.“

 1. Kaip jau minėta, LR Seimas 2022 m. sausio 20 d po svarstymo pritarė įstatymo projekto nuostatai, kad  teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali būti suteikiama bet kokiam viešajam juridiniam asmeniui, įskaitant ir nevyriausybines organizacijas.
 2. Jei pasiūlymas būtų buvęs priimtas, būtų susiaurintas asmenų, galinčių teikti specializuotą kompleksinę pagalbą, ratas. O tai galėjo neigiamai atsiliepti paslaugų prieinamumui, nes ne visuose rajonuose specializuota kompleksinė pagalba yra teikiama, o dėl tokių paslaugų gali tekti vykti į kitą rajoną ar didesnį centrą, galimos susisiekimo bei ilgų paslaugų laukimo eilių problemos. Žvelgiant iš kliento perspektyvos, visuomet naudingiau turėti galimybę rinktis iš platesnio paslaugų teikėjų rato.
 3. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal įstatymą visiems, norintiems teikti specializuotą kompleksinę pagalbą, yra taikomi tokie patys patirties ir kokybės reikalavimai, todėl toks galimų specializuotos kompleksinės pagalbos teikėjų rato siaurinimas nėra niekuo pagrįstas. Specializuotą kompleksinę pagalbą pagal įstatyme numatytą modelį teiks tik akredituoti subjektai, t. y. turintys reikamą patirtį ir kurių teikiamų paslaygų kokybė yra patikrinta.Todėl vienintelis tokio pasiūlymo motyvas yra siekis eliminuoti konkurentus ir užsitikrinti išimtinę teisę teikti tokio pobūdžio paslaugas.
 4. Su pasiūlymu riboti juridinių asmenų, galinčių teikti specializuotą kompleksinę pagalbą, siaurinimu, remiantis ne organizacijos gebėjimu šią paslaugą teikti (paslaugų kokybe), o juridinio asmens statusu, nesutiko LR Seimo Teisės departamentas.
 5. Nepritarė tam ir įstatymo projektą pateikusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, numatydama, kad po įstatymo priėmimo, įvedus apsaugos nuo smurto orderį, ženkliai padidės specializuotų kompleksinės pagalbos paslaugų poreikis.
 6. LR Seimo narės Orintos Leiputės užregistruotame pasiūlyme buvo teigiama, kad jį  teikia “Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija”. [10]
 7. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija yra įsteigta 2018 m. ir vienija 16 moterų nevyriausybinių organizacijų, atliekančių Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (SKPC) funkcijas ir teikiančių pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.[11]
 8. Taigi, šį pasiūlymą teikė organizacijos, kurios teikia specializuotą kompleksinę pagalbą ir kurios, sėkmės atveju (Seimui pritarus pateiktam pasiūlymui), būtų įgiję išimtinę teisę jas teikti.Todėl šios organizacijos veiklą reikia vertinti kaip lobistinę veiklą.
 9. Lobistinės veiklos įstatymas numato, kad  “Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.” (LVĮ, 2 str.3 d.)[12]
 10. Lobistine veikla užsiimantys asmenys pagal įstatymą privalo registruotis skaidrių teisėkūros procesų indormacinėje sistemoje (SKAIDRIS) ir deklaruoti, kad yra lobistai.
 11. Pagal Lobistinės veiklos įstatymo 6 str. lobistinė veikla yra neteisėta, jeigu lobistas nedeklaruoja lobistinės veiklos šio įstatymo nustatyta tvarka arba lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo.
 12. Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija pasiūlymo registavimo metu nebuvo įsiregistavusi šiame registre, kaip vykdanti lobistinę veiklą.[13]  Taigi, jos vykdoma lobistinė veikla – pasiūlymų, naudingų jai pačiai teikimas per Seimo narius – yra neteisėta.

[1] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5a4647003e0011ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=kjtir8cfs

[2] 16 straipsnis. Teisės teikti specializuotą kompleksinę pagalbą suteikimas, sustabdymas, atnaujinimas ar panaikinimas

1. Teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsisteigusiam viešąsias paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui, kuris pageidauja teikti specializuotą kompleksinę pagalbą (toliau – pageidaujanti teikti specializuotą kompleksinę pagalbą įstaiga) ir atitinka šiuos reikalavimus:

[3] LR Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimasNr. 897 “Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui”

[4] Teisės departamento pastaba: “4. Iš keičiamo įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi siūlomo teisinio reguliavimo nėra aišku, kodėl specializuotos kompleksinės pagalbos centru gali būti akredituojamas tik viešąsias paslaugas teikiantis juridinis asmuo. Atkreiptinas dėmesys, kad projektu nėra nurodoma, kad specializuotą kompleksinę pagalbą galėtų teikti tik viešieji juridiniai asmenys, akreditavimo minėtai paslaugai teikti galimybę išimtinai susiejant su viešųjų paslaugų teikimu. Pastebėtina, kad vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi, viešoji paslauga apibrėžiama kaip pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus vykdoma šių subjektų prižiūrima veikla, kuria sukuriama valstybės ar savivaldybių garantuojama ir visuomenės nariams vienodai prieinama nauda. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą galėtų būti suteikiama tik viešąsias paslaugas jau teikiančiam asmeniui, tuo tarpu viešoji įstaiga (ar kitas juridinis asmuo), kurios veiklos pobūdis ir turimi materialieji bei žmogiškieji resursai atitiktų keičiamo įstatymo 16 straipsnio nustatytus reikalavimus, negalėtų kreiptis dėl akreditacijos, nes ji dar „neteikia viešųjų paslaugų“. Pastebėtina ir tai, kad viešuosius interesus tenkinančių paslaugų teikimas gali būti tik dalis juridinio asmens veiklos, todėl abejotina, ar toks siauras ratas juridinių asmenų, galinčių kreiptis dėl veiklos akreditacijos, yra proporcingas ir pagrįstas. Be to, iš projekto nuostatų nėra aišku, kodėl specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas siejamas tik su juridiniu asmeniu, tuo tarpu akreditacijos galimybės juridinių asmenų padaliniams ar organizacijoms nėra. Atsižvelgiant į tai siūlytina projekto nuostatas tikslinti, nustatant, jog teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, kuris siekia teikti specializuotą kompleksinę pagalbą ir atitinka tam tikrus reikalavimus.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c8ae874043b711eca8a1caec3ec4b244?jfwid=kjtir8cfs

[5] Papildomas SRDK komitetas patikėjo klausimą spręsti pagrindiniam Žmogaus teisių komitetui

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1bc8a2f0598c11ecacf0d54306d0ca27?jfwid=kjtir8cfs

Papildomas Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė sąvokos tikslinimui, išplečiant asmenų, glainčių teikti specializuotą kompleksinę pagalbą ratą: “Nuostata tikslintina, įtraukiant platesnį asmenų ratą, TTK klausymų metu sutarta, kad tai būtų tik akredituotos organizacijos/ juridiniai asmenys, nes darbas reikalaujantis specialių žinių ir patyrimo, dirbama su smurtą patyrusiais asmenimis, tam tikra prasme ir jų sveikata, psichologine būkle. Atkreiptas dėmesys į akreditavimo reikalavimų sugriežtinimą.

[6]Patikslinto projekto 2 str. 10 d.  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/60cad37073b611ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=kjtir8cfs

[7] Patikslinto projekto 16 str. 1 d. “ Teisė teikti specializuotą kompleksinę pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsisteigusiam viešajam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kuris siekia teikti specializuotą kompleksinę pagalbą (toliau – siekianti teikti specializuotą kompleksinę pagalbą įstaiga) ir atitinka šiuos reikalavimus <…>”

[8] https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_klaus_detaliau&p_kl_stad_id=-84849

[9] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aabfcb709eb811ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=kjtir8cfs&fbclid=IwAR0hfpbC1piDNcuJiOthxAI-AUbfqr2gLHjlgGVSskNY3JJRXYNyI8xMEAs

[10] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aabfcb709eb811ec9e62f960e3ee1cb6?jfwid=kjtir8cfs&fbclid=IwAR0hfpbC1piDNcuJiOthxAI-AUbfqr2gLHjlgGVSskNY3JJRXYNyI8xMEAs

[11] https://www.specializuotospagalboscentras.lt/asociacija/#:~:text=Lietuvos%20moter%C5%B3%20teisi%C5%B3%20%C4%AFtvirtinimo%20asociacija%20vienija%2016%20moter%C5%B3,met%C5%B3%20lapkri%C4%8Dio%209%20d.%20Vizija%3A%20Visuomen%C4%97%20be%20smurto.

[12] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.104674/asr

[13] Prieiga per internetą https://skaidris.vtek.lt/public/home/main

Share This