Vilnius

2021m. rugsėjo 22 d.

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Lenkijos Respublikos ambasadai

Rumunijos Respublikos ambasadai

Vengrijos Respublikos ambasadai

Žiniasklaidai ir visuomenei

Rugsėjo viduryje radikali kairiųjų Europos parlamentarų dauguma paskelbė rezoliuciją dėl LGBTIQ asmenų teisių Europos Sąjungoje (ES). Joje ES valstybės raginamos  pripažinti tos pačios lyties asmenų santuokas ar partnerystes, esą tos pačios lyties porų sutuoktiniai ar partneriai privalo turėti tas pačias teises, kaip ir skirtingų lyčių sutuoktiniai [[1]]. EP kairieji ragina Europos Komisiją  (EK) imtis konkrečių priemonių, siekiant užtikrinti judėjimo laisvę homoseksualioms šeimos, ragina visas ES valstybes pripažinti kitoje valstybėje išduotame gimimo liudijime nurodytus suaugusiuosius teisėtais vaiko tėvais, neatsižvelgiant į suaugusių asmenų teisinę lytį ar šeiminę padėtį, pripažinti gimimo liudijimus visose ES valstybėse, neatsižvelgiant į tėvų lytį. Jie jau įžūliai ragina EK imtis represijų (veiksmų) prieš Lenkiją, Rumuniją ir Vengriją, esą tose šalyse galimai šiurkščiai pažeidžiamos pamatinės ES vertybės.

Pažymėtina, kad vienodos šeimos sampratos Europoje nėra, o šeimos teisiniai santykiai nėra Europos Sąjungos teisės reguliavimo sritis. Ši ypač svarbi teisės sritis priskiriama ES nacionalinių valstybių diskrecijai. Lisabonos sutartyje nurodyta, kad ES veikia pagal jai suteiktą kompetenciją, o visa Sąjungai nepriskirta kompetencija priklauso valstybių narių kompetencijai (5 str.). Sutartyje ir kituose tarptautiniuose susitarimuose nurodyta, jog Sąjunga veikia neperžengdama ribų kompetencijos, kurias jai suteikė valstybės narės. „Sąjunga sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės bei skirtingos valstybių narių teisinės sistemos ir tradicijos (Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 67 str.). Taigi Sąjungai nesuteikiama teisė vienodinti kolizines taisykles šeimos kūrimo teisinių santykių srityje, nes ji yra įpareigojama paistyti valstybių narių valios, laikydamasi proporcingumo ir subsidiarumo principų.

Ši EP rezoliucija yra akivaizdus ES kėsinamasis ne tik į suverenių nacionalinių valstybių vidaus teisę. Tai yra kaskart agresyvėjantis ES institucijų mėginimas kvestionuoti suverenių valstybių konstitucijose įtvirtintas pamatines tautų vertybes, skirtingas teisines ir moralines santuokos bei šeimos sampratas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šią rezoliuciją palaikė tik 387 EP nariai iš 671, nes 161 parlamentaras balsavo prieš, o 123 EP nariai susilaikė. Taigi  beveik pusė (42 proc.) EP narių nemano, kad šių dienų neokomunistinio marksizmo vyraujančia išraiška ir atmaina tapusia genderizmo ideologija grindžiamos LGBTIQ asmenų teisės į santuoką ir įsivaikinimą  yra pagrįstos. Akivaizdu, kad dangstydamasi „judėjimo laisve“ komunistuojanti EP narių dauguma mėgina primesti ES valstybėms narėms savo ideologizuotą šeimos sampratą ir iškreiptą požiūrį į tūkstančius metų pasaulio valstybėse gyvuojantį santuokos institutą. „Žmonijai visada buvo akivaizdu, kad žmonės egzistuoja kaip vyrai ir moterys, kad žmonijai skirta tęsti gyvybę, kad šiai užduočiai tarnauja vyro ir moters bendrystė ir kad nepaisant visų skirtumų, būtent šis bruožas yra santuokos esmė“[ Benediktas XVI].

Nacionalinis susivienijimas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. nustato, jog „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu“, o Konstitucijos 7 straipsnis nustato, kad „negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai“. Iš to darytina išvada, kad minėta EP rezoliucija – tai dokumentas, viršijantis EP kompetenciją, atvirai komunistuojančių EP narių daugumos mėginimas reguliuoti ES nacionalinių valstybių šeimos kūrimo teisinius santykius ir šiurkštus pasikėsinimas į suverenių valstybių konstitucines vertybes. Jis šiurkštus tuo, kad prisidengiant „judėjimo laisve“, Europos Komisija  yra raginama imtis represinių priemonių prieš valstybes, kurios ginasi nuo naujo mėginimo pakartoti marksistinės komunistinės revoliucijos eksperimentą bei nuo jį grindžiančios ideologijos intervencijos ir siekia išsaugoti savo tautų nacionalinį bei kultūrinį tapatumą.

Nacionalinis susivienijimas reiškia solidarumą su Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos tautomis, taip pat remia šių valstybių vadovus kovoje prieš tariamų LGBTIQ teisių invaziją į nacionalinių valstybių teisines sistemas. Kartu ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Lietuvos Respublikos Seimo narius nepasiduoti minėtų EP narių vykdomam ideologiniam spaudimui ir šantažui.

Šalies Konstitucijos 2 straipsnis skelbia, kad „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.“  Būtent Tauta, o ne šie apgailėtini keli šimtai EP narių, kurių, tikėtina, po kelerių metų jau nebebus Europos parlamente, Prezidentui ir Seimui suteikė teisę atstovauti Tautai. Todėl kviečiame ją ginti ne tik nuo išorės grėsmių, bet ir nuo panašių mėginimų paminti mūsų piliečių konstitucines teises ir laisves, atimti  iš tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Primename, kad absoliuti dauguma Lietuvos piliečių (apie 80 proc.) atmeta tos pačios lyties asmenų santuokas ir šių porų teisę įsivaikinti vaikus.

Pabrėžiame, kad niekas Lietuvoje tos pačios lyties asmenims netrukdo gyventi kartu, niekas netrukdo atvykti į mūsų šalį kitos lytinės orientacijos žmonėms. Todėl minėtų EP parlamentarų spekuliacijos dėl šių asmenų judėjimo laisvės suvaržymų yra skirtos primesti mūsų visuomenei  tos pačios lyties asmenų santuokas, kartu poliamorinių ,,šeimų“ bei kitokio neįprasto  žmonių bendro gyvenimo kūrimo modelius, kurie savo esme tėra ES mastu vykdomas  nusikalstamas antropologinės ir socialinės inžinerijos eksperimentas, grindžiamas neokomunistinės genderizmo ideologijos dogmomis.

Visame Vakarų liberaliame demokratiniame pasaulyje mėginama įvykdyta neokomunistinė revoliucija siekia to paties tikslo, kaip ir jos pirmtakės XX a. komunistinės revoliucijos – ,,išardyti iš pačių pamatų senąjį pasaulį“. Įgyvendinant šį programinį tikslą užsimota iki galo įgyvendinti ,,Komunistų partijos manifeste“ atvirai suformuluotus revoliucijos tikslus sugriauti visas pamatines žmogiškumą apibrėžiančias ir įkūnijančias visuomenės institucijas bei tūkstantmečiais egzistavusias civilizuoto gyvenimo formas – religiją, tautą, valstybę ir galiausiai prigimtinę šeimą. LGBTIQ bendruomenės narių lygybės ir teisių tariamas gynimas yra tik šios revoliucijos tikrųjų tikslų priedanga ir jos praktinio įgyvendinimo įrankis. Vykdant šią revoliuciją LGBTIQ bendruomenei skirtas tik instrumentinis ,,seksualinio proletariato“ vaidmuo, kokį praėjusio amžiaus komunistinių revoliucijų ideologai skyrė ,,dirbančiajam proletariatui“ ir kitoms ekonomiškai ir socialiai engiamoms grupėms. Iš tikrųjų dosniai finansuojamiems ir gerai apmokamiems totalitarinio genderistinio LGBTIQ judėjimo politiniams ir ideologiniams aktyvistams kitokios seksualinės orienatacijos asmenų realūs interesai ir teisės nerūpi taip pat, kaip siekusiems užgrobti valdžią ir įvesti savąją totalitarinę diktatūrą komunistiniams ,,revoliucionieriams profesionalams“ nerūpėjo  paprastų dirbančiųjų interesai ir teisės.

Vidurio ir Rytų Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, XX a. patyrė ir vis dar jaučia demagogiškais visų žmonių ,,laisvės, lygybės ir brolybės“ lozungais sukeltos ir įvykdytos komunistinės ,,proletarinės revoliucijos“ katastrofiškus padarinius. Prireikė ilgų dešimtmečių tautų kančių ir daugybės nekaltų gyvybių, kol buvo atsikratyta ankstesniosios komunistinės vergijos jungo. Todėl išgyvenusių praeito amžiaus komunistinio eksperimento košmarą mūsų regiono šalių piliečiai lengviau, negu totalitarinių režimų valdymo nepatyrusios tautos, atpažįsta ES aukščiausiu politiniu lygmeniu  vykdomą nusikalstamos komunistinės ideologijos gaivinimą ir lygių teisių LGBTIQ bendruomenės nariams lozungais dangstomas pastangas apgaule ir prievarta primesti šią ideologiją visoms Sąjungos šalims ir tautoms. Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos tautos bei jų valstybių vadovai supranta, kad tai yra kelias į naują totalitarinę tironiją ir ryžtingai priešinasi mėginimams didžiule kaina laisvę atgavusias šalis vėl apraizgyti neokomunistinės priespaudos pančiais. Absoliuti dauguma Lietuvos piliečių pritaria tų šalių piliečių ir vadovų siekiams bei žavisi jų drąsa ginant savo valstybių suverenumą, tautų laisvę ir neatimamas teises. Raginame tuo keliu eiti ir Lietuvos Respublikos Prezidentą bei visą mūsų šalies politinę vadovybę.

Partijos Nacionalinis Susivienijimas Valdyba


[1] https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210910IPR11913/ep-ragina-pripazinti-tos-pacios-lyties-asmenu-santuoka-ir-partneryste

Share This