2021 m. rugpjūčio 29d.

Vilnius

Nacionalinio susivienijimo kandidato į Trakų miesto merus Ramūno Aušroto rinkimų programa

2022 metais Trakų miestas švęs garbingą miesto įkūrimo 700 metų jubiliejų. Tačiau praėjus  trisdešimčiai metų po Nepriklausomybės atkūrimo, Trakai vis dar neišnaudoja savo turimų galimybių tiek kaip gyvenamoji, tiek kaip turizmo vieta.

Trakus kamuoja daugeliui rajonų būdingos savivaldos problemos – partine ištikimybe grįsta karjera, kai vadovaujančius savivaldybių įstaigų postus užima ir palankių sprendimų sulaukia su valdančiąja partija artimai susiję asmenys, neskaidrūs viešojo sektoriaus sprendimai, neefektyvus savivaldybės įmonių darbas, sekinantis miesto biudžetą. Galima įprasti taip gyventi, tačiau esame verti naujos valdymo kokybės. Turėtume siekti kitokios – laisvos ir teisingos savivaldos, kuri girdėti žmones ir prikeltų Trakus naujam gyvenimui.

Trakai yra žiedinė savivaldybė, labai stipriai patirianti Vilniaus kolonizaciją. Statybos leidimų išduodama dvigubai daugiau negu šalies vidurkis, tačiau ekonominio aktyvumo rodikliai žemesni nei vidutiniai. Tai rodo, jog kolonistai, paprastai siekiantys įsigyti rajone žemės sklypą prie ežero kranto, Trakuose negyvena, čia nedirba, verslo nekuria ir mokesčių nemoka. Tačiau mielai naudojasi visomis Trakų rajono gamtos dovanomis. Tai būtina keisti. Ekonominės investicijos Trakų rajone privalo atsispindėti rajono biudžete.

Turime ir vien mums būdingų praktinių rūpesčių. Trakų rajone vienas iš prasčiausių susisiekimų su rajono centru. Tokiu būdu susidaro atskirtis tarp rajono centro ir kaimiškų vietovių, tai kenkia ir Trakų miesto turistiniam potencialui. Trakų miesto centras dūsta nuo automobilių, miesto pakraščiuose esančios tuščios erdvės neišnaudojamos. Trakai yra augantis rajonas. Tačiau su augimu yra susiję ir tam tikri iššūkiai. Pasigendama mažų, namų aplinką primenančių ir įvairias ugdymo programas vykdančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Daug vaikų negauna kokybiško ikimokyklinio ugdymo. Valdančiųjų skelbiama švietimo sistemos pertvarka grasina uždaryti mažąsias rajono mokyklas ir gimnazijas. Vyrauja stagnacinis institucinis požiūris į socialinę ir šeimos politiką, dėl to negirdimas nevyriausybinių institucijų ir šeimų balsas, nevyksta reikalingi pokyčiai, paslaugų vaikui ir šeimai plėtra.

Visas šias problemas galima išspręsti, tik reikia žinoti, ką nori padaryti, kantrybės ir darbo. Tačiau to negali padaryti vienas žmogus, net jei jis meras, jei jam nepadeda vietos bendruomenė.

Lietuvos Respublikos Prezidentas yra pasakęs, jog  gerovės Lietuvos kūrimas negali ir neturi apsiriboti vien valstybės vaidmeniu. Yra būtina didinti pilietinę galią, kuri yra esminė sąlyga, perstatant mūsų šalį iš globos valstybės į visavertę gerovės valstybę. Bet kuri demokratinė valstybė stipri tiek, kiek pajėgi, atspari ir pasirengusi veikti yra jos pilietinė visuomenė. Tačiau ją reikia auginti. Valdžia gali prie to prisidėti realiai įsiklausydama į žmonių nuomonę. Todėl sieksiu išgirsti žmonių poreikius, gerbti vietos gyventojų vertybes, konsultuotis su jais, priimdamas sprendimus visais viešojo gyvenimo klausimais. Tuo tikslu, siekdamas Trakų rajono gerovės:

  1. Inicijuosiu nepartinės Piliečių asamblėjos prie Trakų miesto savivaldybės, kurią sudarytų aktyvūs Trakų rajono piliečiai ir bendruomenių atstovai, įkūrimą. Asamblėja stebėtų savivaldybės priimamus sprendimus, užtikrintų jų skaidrumą ir atliktų viešojo intereso apsaugą.
  2. Inicijuosiu Trakų rajono ir miesto vystymosi vizijos kūrimą, įtraukdamas strateginius  ir socialinius partnerius, bendruomenes, visuomenininkus ir verslą/
  3. Atliksiu Trakų rajono turistinių galimybių vertinimą, nustatant didžiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, inicijuosiu Trakų kurortinės teritorijos plėtros koncepciją, jungiančią Trakų istorinį, kultūrinį, religinį ir gamtos paveldą, apimančią ne tik Trakų istorinį nacionalinį parką, bet ir visą Trakų rajoną.
  4.  Spręsiu Trakų miesto  ir rajono logistikos problemas: viešojo transporto organizavimo ir automobilių parkavimo Trakų mieste klausimą, susisiekimo su rajono centru, mikroautobusų jungties tarp Trakų ir Lentvario sukūrimą. Sieksiu, kad ežerų mieste Trakuose atsirastų viešasis vandens transportas, džiuginantis vietos gyventojus ir traukiantis turistus.
  5. Skatinsiu ir remsiu alternatyvaus ugdymo rajone plėtrą, darželių ir ikimokyklinio ugdymo grupių steigimą, panaudojant ir pritaikant jau turimą švietimo tinklo infrastruktūrą; tarpininkausiu, kad nacionaliniu lygmeniu būtų įteisinta namų darželių idėja (kai ikimokyklinio amžiaus vaikus savo namuose prižiūri dienos auklėtojai), taip sudarant galimybę atokiose vietovėse gyvenantiems tėvams derinti darbą, karjerą ir vaikų auginimą. Palaikysiu ne tik šviečiamąją, bet ir socialinę funkciją atliekančių mažųjų švietimo įstaigų rajone darbą, sieksiu, kad organizuojant švietimo tinklo pertvarką, būtų atsižvelgiama į rajono specifiką, taip pat į rajono mokyklas lankančių mokinių socialinį ekonominį kontekstą.
  6. Užtikrinsiu savivaldybės teikiamų paslaugų šeimai efektyvumą ir plėtrą (šeimos kortelė, šeimos konferencijos metodas), užtikrinsiu pavėžėjimo ir kitų būtinų paslaugų (dienos centro, nemokamo maitinimo) teikimą socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenantiems vaikams; stiprinsiu nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į socialinių paslaugų asmeniui ir šeimai teikimą, sudarysiu galimybę Trakų rajone atsirasti Šeimos tarybai.
  7. Ginsiu ir globosiu vietos gyventojų vertybes ir identitetą, užtikrinsiu, kad Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nebūtų apgyvendintas nė vienas nelegaliai Lietuvos sieną kirtęs migrantas, bet ištiesiu ranką visiems tiems, kurie gerbdami vietos kultūrą ir papročius, nori prisidėti prie Trakų krašto gerovės kūrimo.
  8. Gerbsiu ir saugosiu rajono tėvų vertybines nuostatas – užtikrinsiu, kad rajono mokyklose apie lytiškumą būtų mokoma, laikantis konstitucinės tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus.
  9. Sieksiu diegti viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą ir ekologinę apsaugą užtikrinančias bei ekonominį aktyvumą rajone skatinančias priemones (viešųjų paslaugų teikimo stebėsenos inovacijos, verslo liudijimų kainos mažinimas, konkurencingumo šilumos, daugiabučių administravimo, keleivių vežimo paslaugų srityje didinimas).
  10. Sieksiu, kad sutvarkius Bernardinų kalvą, ten atsirastų kultūrinė erdvė, skirta Lietuvos valstybingumą kūrusioms tautoms („Tautų kiemas“).

Share This