2023 sausio 12d.

Yra temų, kai prokurorai būna ypač uolūs – tarkime, persekiojant patriotiškus ar prieš neomarksistinę LGBT propagandą pasisakančius piliečius. 

Bet kai kyla įtarimų dėl galimai korumpuotos politikų veiklos, kuri gali būti susijusi su Nacionalinio stadiono koncesininko BaltCap verslu, prokurorų uolumas greitai išblėsta. 

Daugelis girdėjo apie apytikriai 1 mln. eurų lėšų grobstymo skandalą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centre (VAATC). 

VAATC, pažeidžiant įstatymus, jau daugiau kaip 3 metus dirba be suformuotos valdybos, Šitaip didinama korupcijos rizika šioje Vilniaus apskrities savivaldybėms priklausančioje įmonėje. Tai viešai patvirtino ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. 

Dėl nesuformuotos VAATC valdybos rūpinausi iš karto, kai pradėjau dirbti Vilniaus m. taryboje. Nugriaudėjus minėtam korupcijos skandalui, kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikitesiminio tyrimo pradėjimo.

Prokuratūra kreipimąsi persiuntė STT, o pastaroji, atlikusi keletą formalių ir akivaizdžiai nepakankamų patikslinamųjų veiksmų, priėmė nutarimą nepradėti ikiteisiminio tyrimo. 

Nedelsdamas apskundžiau minėtą nutarimą Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui. 

Skunde, be kita ko, nurodžiau tokius esminius STT veiksmų trūkumus: 

 STT negavo atsakymo į iškeltus klausimus iš Trakų raj. savivaldybės.

 STT negavo paaiškinimų iš Širvintų raj. savivaldybės, kodėl ji, nusprendusi nepritarti VAATC valdybos suformavimui, nesikreipė į savivaldybes – VAATC akcininkus, siūlydama derėtis dėl kitokio sprendimo.

 STT negavo paaiškinimų iš Elektrėnų savivaldybės, kokiais motyvais ji anksčiau nepritarė sprendimui dėl VAATC valdybos suformavimo ir iš naujo, nekeldama jokių sąlygų ar reikalavimų, 2023 m. gruodžio mėn. (galimai tik po Pareiškėjo kreipimosi į Generalinę Prokuratūrą, kuris taip pat buvo paskelbtas Elektrėnų vietinėje žiniasklaidoje) ėmėsi veiksmų, kad minėtas sprendimas būtų priimtas dar šiais metais. Vertinant šią aplinkybę, svarbu paminėti faktą, kad teisėsaugos organai, vykdydami ikiteisminį tyrimą dėl korupcijos ir lėšų grobstymo VAATC, kartu su sulaikytais 12 asmenų yra sulaikiusi ir Elektrėnų savivaldybės tarybos narį.

 STT negavo jokių paaiškinimų, kodėl Vilniaus raj. savivaldybė nepritarė VAATC valdybos suformavimui ir neinicijavo jokių veiksmų, kad būtų surastas visoms savivaldybėms priimtinas sprendimas.

 STT negavo paaiškinimų dėl motyvų, kodėl Švenčionių rajono savivaldybės taryba nesvarstė  sprendimo dėl VAATC valdymo organų suformavimo.

 STT negavo jokios dokumentai pagrįstos informacijos iš 74,9% VAATC akcijų valdančios Vilniaus m. savivaldybės, kokių konkrečių veiksmų, kad būtų suformuota VAATC valdyba 

 STT nesikreipė informacijos ir paaiškinimų į VAATC akcininkų –  savivaldybių – merus, ėjusių šias pareigas praeitą ir šią kadencijas, kurių vadovaujamos savivaldybės nepriėmė sprendimų dėl naujos VAATC valdybos sufurmavimo, o Vilniaus m. savivaldybės – didžiausios VAATC akcininkės – atveju, nesiėmė jokių konkrečių veiksmų, kad būtų sutarta dėl priimtino sprendimo su minėtų sprendimų nepriėmusiomis savivaldybėmis.

 STT nurodė, kad sprendimus priima kolegialūs organai – savivaldybių tarybos, ir tuo remdamasi nurodo, kad negalima taikyti BK numatytos atsakomybės. Tačiau yra puikiai žinoma, kad savivaldybių tarybų sprendimams didžiausią įtaką daro savivaldybių mero (pirmiausia jo), administracijos direktoriaus ir valdančiųjų frakcijų vadovų pozicijos. Todėl keista, kad STT, vykdydama patikslinimo veiksmus, nesurinko informacijos apie minėtų politikų ir pareigūnų poziciją, veikimą ar neveikimą bei jų motyvus, kurie galėjo sąlygoti, kad VAATC iki šiol nėra suformuota valdyba ir šitaip sumažinta lėšų grobstymo ir korupcijos tikimybė įmonėje.

 Sprendimai savivaldybių tarybose gali būti paveikiami ne tik savivaldybėje veikiančių pareigūnų ir politikų, bet ir savivaldybes valdančių partijų centrinės vadovybės. Kaip pavyzdys yra žinoma, kad su VAATC turinti sutartis ir aktyviai atliekų tvarkymo sektoriuje dirbanti įmonė UAB Ecoservice yra valdoma Balt Cap fondo, o pastarasis jau seniai turėjo sąsajų su Liberalų sąjūdžiu (tuo pačiu ir su Laisvės partija, kuri susiformavo iš Liberalų sąjūdžio). Kaip tokių sąsajų pavyzdys yra giminystės ryšiais susijusių asmenų balotiravimasis rinkimuose nuo Liberalų sąjūdžio ir gausios asmeninės aukos kandidatams. Vertinant šią aplinkybę, derėtų atkreipti dėmesį, kad Liberalų sąjūdis yra pripažintas kaltu korupcijos byloje, susijusioje su MG Baltic, ir būtent Laisvės partijos atstovui Remigijui Šimašiui būnant Vilniaus m. savivaldybės meru buvo sudaryta daug abejonių dėl jos naudos Vilniaus m. sukėlusi sutartis tarp Vilniaus m. savivaldybės ir Nacionalinio stadiono koncesininko Balt Cap, o šiuo metu viešumoje atsirado informacija, jog minėtą sutartį galimai ketinama keisti koncesininko naudai neturint tam pagrįstų motyvų. Viešoje erdvėje yra skelbta, kad vieno iš pagrindinio Balt Cap partnerių Simono Gustainio pusbrolis Šarūnas Gustainis, kurį dosniausiai rėmė Simonas Gustainis, figūravo garsioje MG Baltic ir Liberalų sąjūdžio bei kitų politinių partijų byloje. Liberalų sąjūdis buvo ir tebėra pagrindinė valdančioji partija dalyje savivaldybių, kurios nepatvirtino sprendimo dėl VAATC valdybos suformavimo. 

Papildoma informacija pateikta aukščiau minėtame skunde. 

Ir kaipgi į tokius argumentus ir priekaištus STT reagavo prokuratūra, kurios nutarimas yra čia?

Keletas citatų iš nutarimo, kuriose netgi tiesiogiai prieštaraujama tam, kas buvo teigiama mano skunde, arba pateikti niekuo nepagrįsti teiginiai – tarkime, apie Vilniaus m. savivaldybės pastangas surasti visoms savivaldybėms priimtiną sprendimą:

„Pareiškimo patikrinimo metu visi gauti duomenys buvo pakankamai išanalizuoti ir skundžiamame nutarime aptarti. Pagrįstai nurodyta, kad duomenų apie tai, kad kokie nors Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai ar meras ar kitų savivaldybių administracijų valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, tarybos nariai ar merai būtų piktnaudžiavę tarnybine padėtimi ar viršiję jiems suteiktus įgaliojimus ar dėl neatsargumo neatlikę savo pareigų ar jas netinkamai atlikę, nustatyta nebuvo.“

„…vien pareiškėjo teiginiai, jog VAATC nustatytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos galėjo įvykti dėl to, jog nebuvo išrinkta valdyba, nesant objektyvių, tai patvirtinančių aplinkybių, negali būti pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą.“

„Pritartina skundžiamo nutarimo išvadai, kad negauta ir nenustatyta duomenų apie tai, kad savivaldybių tarybų nariai, nepritardami didžiausio VAATC akcininko – Vilniaus miesto savivaldybės – pasiūlytam akcininkų sutarties projektui, veikė ne įstatymo leidžiamose veikti ribose, kad savo veiksmais tyčia siekė padaryti kam nors žalos, kad veiksmai savo esme ir siekiais buvo nukreipti į valstybės tarnautojo (jam prilyginto asmens) ir valstybės institucijos autoriteto sumenkinimą, t. y. nėra jokių duomenų, kad pareiškėjo minimi asmenys veikė priešingais interesais, priėmė sprendimus, kurių negalėjo priimti, vykdydami savo tiesiogines funkcijas, pažeidė tarnybos principus ir tikslus ar kitaip piktnaudžiautų tarnyba. Konstatuotina, jog vyriausiasis specialistas, nagrinėdamas šią situaciją, iš gautų duomenų, pagrįstai sprendė, kad Vilniaus m. savivaldybė imasi aktyvių veiksmų dėl VAATC valdysenos pakeitimo, ieško kompromiso, teikia siūlymus dėl bendrovės įstatų ir steigimo sutarties korekcijų, siūlosi parengti dokumentų projektus.“ 

Ir kaip įdomu, nutarime nė žodžio apie mano paminėtą aplinkybę, kad Balt Cap įmonė dirba sudariusi sutartis su VAATC, apie tai, kad Balt Cap susijusi su MG Baltic byla, Liberalų sąjūdžiu ir tuo pačiu Laisvės partija, kuriose politinę karjerą vykdė buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius, o Liberalų sąjūdis valdo dalį savivaldybių, kurios nepriėmė sprendimo dėl VAATC valdybos sudarymo. 

Negi visa tai nė kiek nedomina prokurorų?!

Dar prokurorė man visaip aiškino, kad negali nieko spręsti, nes nepateikiau objektyvių duomenų apie padarytą nusikalstamą veiką. 

Tai gal prokurorai siūlo man ir Nacionaliniam susivienijimui įsteigti seklių biurą ir pradėti sekti politikus ir verslininkus, kad surinktume neginčijamus įrodymus, ir jau tada prokurorai teiksis pradėti ikiteisminį tyrimą? Betgi jie puikiai žino, kad to mes negalime daryti, nes tai būtų neteisėta. 

Ir galiausiai prokurorai labai rūpinasi, kad politikams ir verslininkams užduoti nepatogūs klausimai, apklausos grubiai nepažeistų jų teisių, nes jie, vargšai, būdami krištoliškai skaidrūs ir nepriekaištingai sąžiningi, gali pasijusti persekiojamais. Citata iš nutarimo: „…kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Priešingu atveju, neatsakingai pradėtas ir nepagrįstas baudžiamasis persekiojimas būtų neteisėtas ir grubiai pažeistų persekiojamų asmenų teises ir interesus.“

Ką gi, ponai prokurarai, kuriems atlyginimą mokame mes visi, teikiu visuomenės vertinimui jūsų atsirašinėjimą, kupinąp nepatogių aplinkybių nutylėjimų, netgi su klaidingais teiginiais ir karštu rūpesčiu gera politikų ir su jais susijusių verslininkų savijauta. 

Priminsime jums tą rūpestį, kai eilinį kartą persekiosite patriotiškus ir prieš neomarksistinę propagandą kovojančius Lietuvos piliečius. 

Nenorite pakapstyti giliau, kokie gali politikų interesai atliekų tvarkymo sektoriuje, tegul tada jus ir čia minėtus politikus bei jų atstovaujamas partijas įvertina rinkėjai. 

O mums visiems belieka priminti, kad būtina kuo greičiau susigrąžinti valstybę… 

Share This