Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos politinėms partijoms

Kreipimasis

Dėl valstybės biudžeto dotacijos politinėms partijoms sumažinimo

Koronaviruso epidemijos padariniams įveikti prireiks nuoseklių ir ryžtingų priemonių, įskaitant pastangas racionaliai ir taupiai naudoti valstybės biudžeto lėšas. Pradėti taupyti reikia tose srityse, kuriose, atsisakant nebūtinų išlaidų arba apgalvotai mažinant biudžeto asignavimus, ne tik nenukentėtų viešasis interesas, bet būtų kuriamos prielaidos jų pertvarkoms. Viena iš tokių sričių yra šalies politinių partijų biudžetinis finansavimas.

Politinė partija Nacionalinis susivienijimas ragina Lietuvos politines partijas ir valdžios institucijas priimti sprendimus 50 procentų sumažinti Lietuvos politinėms partijoms 2020 metams skirtą 6 mln. eurų valstybės biudžeto dotaciją.

Sutaupytos lėšos galėtų būti nukreiptos sunkmetį išgyvenančios šalies piliečių svarbesniems poreikiams tenkinti. Toks sprendimas sustiprintų visuomenės sanglaudą ir pilietinio solidarumo dvasią, padidintų žemą žmonių pasitikėjimą politinėmis partijomis.

Sumažinus valstybės dotaciją politinėms partijoms būtų tikslinga pakeisti Seimo rinkimų agitacijos tvarką, siekiant sumažinti partijų reklamai skiriamas lėšas. Reklaminius, tad iš esmės propagandinius ir mokesčių mokėtojų lėšas švaistančius rinkiminės kovos būdus turėtų pakeisti atviri, vienodas konkurencines sąlygas užtikrinantys, profesionaliai ir nešališkai moderuojami, politikų debatai. Originalių politinių vizijų, idėjų ir programų trūkumas yra viena didžiausių Lietuvos partijų problemų ir visos valstybės raidos stabdžių. Pinigų varžybomis virtę rinkimai turi tapti politinių idėjų varžybomis.

Kryptingai mažindami pinigų vaidmenį šalies politiniame gyvenime ir rinkimuose sukursime palankesnes sąlygas realiai partijų konkurencijai, laisvai ir lygiateisei politinių idėjų bei programų sklaidai, kartu sustiprinsime šalies demokratijos pamatus. 

Politinės partijos Nacionalinis susivienijimas valdyba

Vilnius                                                                               2020 m. balandžio 16 d.  

Share This