2023 rugsėjo 8d.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

KREIPIMASIS

Dėl viešo Gyvenimo įgūdžių programos pristatymo

ir atviros visuomenės diskusijos būtinybės

Vilnius, 2023 m. rugsėjo 9 d.

Š. m. rugsėjo 13 d. nuo 15 val. ŠMSM „YouTube“ kanalu numatoma transliuoti Lietuvos mokinių tėvams skirtą viešą konsultaciją dėl šalies mokyklose įvestos Gyvenimo ugdymo programos. Klausimus programos rengėjams leidžiama užduoti tik iš anksto juos siunčiant el. paštu [email protected]

Nacionalinis susivienijimas konstatuoja:

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa nėra deramai parengta ir neatitinka mokyklinio ugdymo programoms keliamų reikalavimų. Ji buvo rengiama siauruose ir uždaruose jos įgyvendinimu materialiai suinteresuotų ideologiškai angažuotų ekspertų sluoksniuose, tik formaliai konsultuojantis su šeimų ir tėvų organizacijomis ir ignoruojant jų nuomonę; 

Nėra išsamiai ir detaliai atskleisti pasaulėžiūriniai, idėjiniai ir vertybiniai programos pagrindai, dėstymo metodikos teoriniai šaltiniai, neišviešinti buvusios programos keitimu suinteresuotos ir jos kūrimą diegimą Lietuvos mokyklose inicijavusios ir finansiškai remiančios šalies bei užsienio agentūros, organizacijos bei asmenys;

Deramai neišskleistas ir nedetalizuotas programos tikslas ir uždaviniai, atskirų jos dalių metodinis pagrindas ir dalykinis turinys bei svarbiausios sąvokos, kurios yra neapibrėžtos, daugiareikšmės ir gali būti skirtingai aiškinamos pamokose, suteikiant joms ugdytojų savavališkai ir šališkai suteikiamas prasmes;

Šie programos bruožai, programą lydinti ministerijos rekomenduojama atvirai ideologizuota metodinė medžiaga ir programos rengimo bei pateikimo visuomenei ir tėvams būdas suteikia rimtą pagrindą manyti, kad tai yra ne edukacinė, bet ideologinė indoktrinuojanti programa, kurios tikrasis turinys ir tikslai yra slepiamas nuo šalies piliečių siekiant šalies mokykloms apgaule primesti ir prievarta jose įtvirtinti programos rengėjų brukamą neomarksistinę žmogaus, šeimos ir ugdymo sampratą.

Nacionalinis susivienijimas reikalauja:

– Atidėti Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą šalies mokyklose kol neįvyks plati ir išsami, atvira ir demokratinė diskusija, į kurią būtų įtrauktos visų pasaulėžiūrų tėvų grupės, LSMU ekspertai, tėvų ir šeimų organizacijos, ir bus parengta šeimų ir visuomenės lūkesčius bei ilgalaikius jaunosios kartos tautinio ir valstybinio ugdymo tikslus atitinkanti programa;

– Numatomą transliuoti viešą konsultaciją tėvams padaryti atvirą ir demokratišką, suteikti teisę jos dalyviams tiesiogiai užduoti visus jiems aktualius klausimus, tarp jų ir klausimą, kodėl buvo atsisakyta ankstesnės teigiamai vertintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos ir kodėl sumanyta pakeisti ją nauja Gyvenimo įgūdžių programa, o šį renginį traktuoti kaip pirmąjį būsimosios plačios diskusijos dėl jaunimo rengimo visaverčiam šeimos ir visuomeniniam gyvenimui žingsnį;

– Sukurti reprezentatyvią ekspertų grupę naujai ruošimo šeimai ir gyvenimui programai parengti ir įsteigti viešą visuomeninį forumą, kuriame programos rengėjai galėtų supažindinti visuomenę su tarpiniais jų atliekamo darbo rezultatais ir pristatyti parengtą programos projektą plačioms ir demokratiškoms diskusijoms ieškant visuomenės konsensuso šiuo Lietuvai gyvybiškai svarbiu klausimu.

Nacionalinis susivienijimas pareiškia:

Jeigu į šiuos reikalavimus nebus atsižvelgta ir konsultacija įvyks numatytu nedemokratišku ir uždaru būdu ribojant konstitucinę Lietuvos tėvų ir visuomenės teisę išsamiai ir visapusiškai  susipažinti su Gyvenimo ugdymo programos tikslais ir turiniu, turi būti nedelsiant visose šalies mokyklose pradėtas visuotinis šio dalyko pamokų boikotas. Jis privalo trukti iki bus pradėtas atviras ir nuoširdus dialogas su visuomene ir dėl savo vaikų ugdymo pagrįstai susirūpinusiais mokinių tėvais.

Nacionalinio susivienijimo valdyba

Share This