2023m. balandžio 19d.

Liberalų sąjūdžio Trakų rajono skyriaus

pirmininkei Editai Rudelienei

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Trakų skyriaus

pirmininkui Jonui Kietavičiui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Trakų skyriaus

pirmininkui Vladislav Kravčiun

Balandžio 14 dieną prisiekė naujoji Trakų rajono savivaldybės taryba, kurioje ateinančius keturis metus dirbs penkių partijų atstovai: Liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų , Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų , Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.

Jau po 2023 m. kovo 5 d. įvykusio pirmojo savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turo paaiškėjo, jog valdančiąją koaliciją Trakuose sudarys Liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai, kurie Savivaldybės taryboje turės trapią daugumą (14 mandatų iš 25)

Nors Liberalų sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos susitarimas formuoti valdančiąją koaliciją buvo sudarytas dar 2023 m. kovo 7 d., visuomenei iki šiol nėra žinomas šio susitarimo turinys.

Viešojoje erdvėje tebuvo paskelbtas faktas apie būsimą šių trijų partijų koaciją ir įsipareigojimą  “prisiimti bendrą atsakomybę už skaidrų ir profesionalų Trakų rajono gyventojų atstovavimą ir veiklos organizavimą” (“Trakų žemė”, 2023 m. kovo 9 d.). Ten pat[1] skelbiama, jog Koalicijos partneriai įsipareigojo “2023–2027 metais Taryboje dirbti kartu tęsiant pradėtus ir vykdant naujus darbus” , tačiau nei kokie darbai bus tęsiami, nei kokie nauji darbai bus vykdomi, visuomenė nežino iki šiol.

Tokia viešoji komunikacija leido susidaryti įspūdį, kad 2023 m. kovo 7 d. pasirašytas koalicinis susitarimas buvo skirtas vienam vieninteliam tikslui – užsitikrinti koalicijos partnerių palaikymą Liberalų sąjūdžio kandidatui į Trakų rajono merus per II Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turą. O tai, kokia politika bus vykdoma savivaldybėje ateinančius ketverius metus  – šią sutartį sudariusioms politinėms jėgoms yra tik antraeilis klausimas.

Nors Vietos savivaldos įstatymas eksplicitiškai nenumato, jog valdančiąją koalicją sudariusios partijos turi privalomai viešai paskelbti koalicijos sutartį, tačiau gera politinio darbo praktika reikalauja, jog tokie susitarimai būtų skelbiami viešai. Vakarų demokratinėse valstybėse tai yra įprastas ir savaime suprantamas skaidrios politinės veiklos elementas. Tokia praktika jau egzistuoja nacionaliniame lygmenyje, sudarant valdančiosios daugumos koalicinius susitarimus LR Seime. Tokia praktika jau formuojasi ir vietos savivaldos lygmenyje. Štai 2023 m. balandžio 17 d. Vilniaus savivaldybės valdančiąją koalicijiją sudarę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratai ir Laisvės partija, sudarę koalicijos darbų sutartį, ne tik sutarė dėl konkrečių darbų atlikimo, bet ir juos paskelbė viešai. Iš paskelbto koalicijos darbų programos[2] kiekvienas rinkėjas, tiek balsavęs už šias partijas, tiek už jas nebalsavęs, gali susidaryti vaizdą, kokios politikos savivaldybėje galima tikėtis 2023 – 2027 m. laikotarpiu.


Deja, tiek būsimąją valdančiąją koaliciją rinkimuose palaikiusiems rinkėjams, tiek ir visiems kitiems Trakų rajono gyventojams iki šiol nėra žinoma nei ką šios partijos, būdamos valdžioje, darys ir ko nedarys, nei kokius savo rinkiminius pažadus sieks įgyvendinti, o kurių – nesieks. Neturėdami galimybės susipažinti su koalicine sutartimi, jie neturi galimybės įvertinti, kaip šių, ideologiniu požiūriu skirtingų politinių partijų, pasiūlymai dėl rajono valdymo dera tarpusavyje (ir ar jie apskritai dera).  O tai yra būtina įvertinti tiek šių partijų rinkėjams, siekiant užtikrinti, jog jų partijų išrinktieji atstovai vykdys prieš rinkimus savo rinkėjui duotus įsipareigojimus, tiek ir visai visuomenei, kurios gyvenimą bendra koalicinė politika formuos. Apie visa tai visuomenė turi teisę žinoti.

Pagal naujos redakcijos LR Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 13 dalį, savivaldybės tarybos dauguma yra laikoma savivaldybės tarybos nariai (frakcija (-os) narių grupė (-ės), ir (ar) į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję savivaldybės tarybos nariai), savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusi (-ios) savo veiklos programą ir sudaryta (-os) iš daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos narių.

Pagal 17 straipsnio 7 dalį pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į savivaldybės tarybos narių frakcijas ir (ar) grupes, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo. Nors  Vietos savivaldos įstatymas eksplicitiškai to nenumato, sistemiškai vertinant įstatymo nuostatas akivaizdu, kad su viešu pareiškimu apie savivaldybės tarybos daugumos suformavimą, turi būti pateikta ir tarybos daugumos programa. Konstatuotina, kad toks viešas pareiškimas nėra įteikimas pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje tik tuo atveju, kai savivaldybės tarybos dauguma nėra sudaryta. Taip pat konstatuotina, kad  pagal LR Vietos savivaldos įstatymą, savivaldybės tarybos dauguma negali būti laikoma sudaryta, jei kartu su viešu pareiškimu nėra pateikiama ir veiklos programa. Tokiu atveju viešas pareiškimas gali būti laikomas tik ketinimu sudaryti savivaldybės tarybos daugumą, kuris realizuojamas tik tada, kai savivaldybės tarybos posėdžio metu yra pateikiama veiklos programa.

Kaip matyti iš viešo pirmojo išrinktos naujos Trakų rajono savivaldybės  tarybos posėdžio, vykusio 2023 m. balandžio 14 d., įrašo,  jo metu buvo perskaitytas viešas pareiškimas dėl savivaldybės tarybos daugumos sudarymo. [3] Taigi, jau pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje, norint sudaryti savivaldybės tarybos daugumą, su viešu pareiškumu turėjo būti pateikta irsavivaldybės tarybos daugumos veiklos programa. Tačiau Nacionalinio susivienijimo žinomis, pirmojo išrinktos naujos Trakų rajono savivaldybės  tarybos posėdžio metu buvo pateiktas viešas pareiškimas apie savivaldybės tarybos daugumos sudarymą, tačiau savivaldybės tarybos daugumos programa posėdžio metu nebuvo pateikta.

Nacionalinio susivienijimo Trakų skyrius pabrėžia, jog koalicinė sutartis negali būti tik politinių postų ir politinės įtakos pasidalinimas. Lygiai taip pat su politinės veiklos skaidrumu ir atskaitomybe rinkėjui yra nesuderinama situacija, kai savivaldybės tarybos daugumą siekiančios suformuoti politinės jėgos nepateikia savo programos ir nepaskelbia jos viešai.

Nacionalinio susivienijimo Trakų skyrius ragina Trakų savivaldybės valdančiosios koalicijos atstovus paviešinti koalicijos sutartį, o jeigu tokios sutarties nėra, viešai paskelbti kokius konkrečius darbus Trakų krašto ir jo žmonių gerovei yra įsipareigojama padaryti per 2023 – 2027 m. laikotarpį.

Nacionalinio susivienijimo Trakų skyrius taip pat ragina savivaldybės tarybos daugumą siekiančias sudaryti politines jėgas kuo greičiau parengti ir artimiausiame Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pateikti  savivaldybės tarybos daugumos programą, kad būtų tinkamai įgyvendintos LR Vietos savivaldos įstatymo nuostatos,  taip pat ją kuo greičiau ją paskelbti viešai, kad būtų užtikrintas politinių procesų savivaldybėje skaidrumas ir viešumas.

Nacionalinio susivienijimo Trakų skyriaus vardu                                                   Ramūnas Aušrotas


[1] https://www.traku-zeme.lt/triju-politiniu-partiju-atstovai-sutare-kartu-dirbti-traku-rajono-tarybos-daugumoje/

[2] https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1963842/konservatoriai-ir-laisves-partija-sutare-del-vilniaus-valdymo-tures-po-du-vicemerus-ketveriems-metams-iskele-12-tikslu

[3] https://www.youtube.com/watch?v=GUEp6SGbKEg

Share This