Kvietimas burtis į partiją

Nacionalinis susivienijimas

Atgimimo idėjos įkvėptas Sąjūdis įstengė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau nepavyko sutvarkyti atkurtos valstybės gyvenimo, vadovaujantis Sąjūdžio iškelta Lietuvos vizija, jo programiniais principais bei tikslais. Nepriklausomos Lietuvos politinis gyvenimas ir ligšiolinė partijų veikla lėmė ne tik masinę emigraciją, demografinę krizę, milžinišką socialinę atskirtį, nacionalinės savigarbos praradimą. Pragaištingi tokios veiklos rezultatai lėmė piliečių nepasitikėjimą visomis iki šiol šalį valdžiusiomis partijomis. Vis labiau vengiama politinės ir ypač partinės veiklos. Visuomenėje plinta ir stiprėja politinio pasyvumo ir susitaikymo su esama būkle nuostatos.

Tokiomis aplinkybėmis visuomenė gali nuleisti rankas arba valingai apsispręsti siekti esminių permainų šalyje. Tačiau jos įmanomos tik tuo atveju, jeigu rasis įstengianti jas įgyvendinti politinė jėga. Lietuvai reikalinga partija, kuri savo veikloje vadovautųsi visiškai naujais vertybiniais pagrindais bei idėjiniais ir organizaciniais principais. Neįmanoma sulaukti pokyčių vėl kuriant partiją, veikiančią kaip visos kitos, tik skelbiančią kitokius lozungus. Bus kuriama esminių, o ne kosmetinių pokyčių siekianti partija, kurios veikla bus grindžiama kūrybiškai plėtojamomis Tautos forumo ir Vytauto Radžvilo visuomeninio rinkiminio komiteto nuostatomis. Suprasdami Lietuvai kylančius iššūkius ir tautos bei valstybės išlikimui gresiančius pavojus, kviečiame visus:

– suvokiančius, kad Lietuva yra sparčiausiai pasaulyje nykstanti šalis, ir pasiryžusius tai sustabdyti,

– mylinčius Tėvynės istoriją, kalbą ir natūralią gamtą bei jų išsaugojimą laikančius valstybės prioritetais,

– gerbiančius ir saugančius krikščionišką civilizaciją ir jos kultūrinį bei moralinį paveldą,

– branginančius ir pasiryžusius ginti žodžio, nuosavybės, privatumo, pažiūrų, savigynos ir kitas pamatines pilietines teises,

– pripažįstančius šeimos laisvę nuo leftistine ideologija teisinamo valstybės kišimosi ir nesitaikstančius su vaikų atiminėjimu

– pritariančius šalies euroatlantinei orientacijai

piliečius pagaliau susiburti bendram veikimui dėl esminių permainų mūsų šalyje ir kartu siekti geresnės Lietuvos ateities. Junkimės į visapusišką Lietuvos atsinaujinimą ir atgimimą galinčią laiduoti demokratišką, skaidrią, ryžtingą ir patriotišką politinę partiją. Šiam tikslui telkiasi jau dabar jos iniciatorių gretose esantys tiek patyrę ir visuomenės gerbiami, tiek jauni ir veržlūs įvairių sričių specialistai. Visus juos vienija bendros vertybinės nuostatos, tamsių dėmių nesugadintos biografijos ir rūpestis Lietuvos ateitimi. Gyvenimo užgrūdintos vyresniosios kartos atstovų sukauptos patirties bei išminties ir jaunų žmonių energijos bei veržlumo derinys bus kuriamos organizacijos jėgos šaltinis ir jos sėkmės laidas.

Kviečiame prisidėti prie kuriamos Nacionalinio susivienijimo partijos, tampant jos steigėjais ir aktyviai įsitraukiant į partijos veiklą. Neabejojame, kad siekiant išvengti visų ankstesnių partijų patirto vertybinio išsigimimo, būtina visuomeninė steigiamos politinės partijos kontrolė. Ji turi užtikrinti, kad į partiją būtų priimami tik jos vertybines ir politines nuostatas nuoširdžiai išpažįstantys ir jomis iš tikrųjų veikdami besivadovaujantys asmenys. Tokią kontrolę yra pasiruošusi vykdyti jau egzistuojanti visuomeninio Pilietinės iniciatyvos forumo 60-ies narių Laikinoji politinė taryba. Kitaip, nei kitų organizacijų, būsimosios partijos narių atrankos ir kontrolės mechanizmas yra viešas ir skaidrus.

Neabejojame ir Jus kviesdami įspėjame, kad iš esmės naujas veikimas, nedarant nuolaidų dėl principų ir neprisitaikant prie antitautinės ir antivalstybinės ideologijos propagandininkų Lietuvos piliečiams primetamų „vertybių“, neišvengiamai pareikalaus drąsos ir pasiryžimo tvirtai ginti savo įsitikinimus. Būsime pravardžiuojami tais pačiais vardais, kuriuos sovietinė propaganda bandė lipdyti nepriklausomos tarpukario Lietuvos kūrėjams ir antisovietinės rezistencijos dalyviams. Tikime, kad tai nedidelė kaina, kurią verta sumokėti, kad Lietuvoje pagaliau prasidėtų tikros permainos ir mūsų mylimas, bet neatsakingo ir nusikalstamo sisteminių partijų valdymo nualintas ir išvargintas kraštas prisikeltų naujam ir gražesniam gyvenimui.

Mūsų tikslas – Lietuva, kurios piliečiai jaučiasi valstybės šeimininkais. Kurios piliečiai nori gyventi ir kurti Lietuvoje. Kurti ne tik savo asmeninę laimę, bet ir pačią Lietuvą. Lietuva gali būti iš tiesų demokratinė valstybė. Tai valstybė, kurioje piliečių daugumos valia iš tiesų girdima ir vykdoma, nepriklausomai nuo oligarchų ir lobistų nepritarimo. Žiniasklaida tokioje valstybėje supranta neturinti teisės piršti visuomenei žurnalistų nuomonės. Siektina valstybės, kurios joks teismas nesijaučia esąs aukščiau nei žmonių rinkta valdžia ir negali pats savavališkai kurti įstatymų. Pagaliau valstybės, savo sėkmę ir laimėjimus matuojančios pagal silpniausių visuomenės narių būklę ir visapusiškai siekiančios, kad gyvenimo lygis šalyje būtų kuo aukštesnis, socialinė atskirtis – kuo mažesnė, o verslo kūrimo galimybės – gausios ir nevaržomos biurokratinių pančių bei nuolat kaitaliojamų įstatymų. Galiausiai, tai turėtų būti valstybė, kurioje visi supranta, kad mokslas ir inovacijos yra bet kokios pažangos ir gerovės pamatas, o mokslininkai ir mokytojai – didžiausios pagarbos ir palankiausių darbo sąlygų nusipelniusi visuomenės dalis.

Mes tikime tokia Lietuva! Kurkime ją kartu!

Nacionalinio susivienijimo steigimo laikinoji taryba

Norinčius tapti kuriamos politinės partijos steigėjais kviečiame užpildyti internetinę formą – https://susivienijimas.lt/pagrindinis/tapksteigeju/

Po to su jumis susisieks arčiausiai Jūsų esantis koordinatorius.
Tel.: +370 674 590 89
El. paštas: [email protected]
www.susivienijimas.lt

Share This